คำขวัญวันเด็ก 2555

By ying ying's avatar Update วันที่

คำขวัญวันเด็ก 2555 คำขวัญวันเด็ก 2555


คำขวัญวันเด็ก 2555 (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับปีนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ดังนี้..

คำขวัญวันเด็ก 2555

'สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย

ใส่ใจเทคโนโลยี'


*** ทั้งนี้ในวันที่14 ม.ค.2555 ซึ่งเป็นวันเด็กประจำปี2555 นายกฯก็มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย ***คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปี             นายกรัฐมนตรี       คำขวัญ
พ.ศ. 2499     จอมพล ป. พิบูลสงคราม    จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
พ.ศ. 2502     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์     ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ. 2503     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์     ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ. 2504     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์     ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์     ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์     ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ. 2507     จอมพล ถนอม กิตติขจร     ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. 2508     จอมพล ถนอม กิตติขจร     เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ. 2509     จอมพล ถนอม กิตติขจร     เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
พ.ศ. 2510     จอมพล ถนอม กิตติขจร     อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ. 2511     จอมพล ถนอม กิตติขจร     ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ. 2512     จอมพล ถนอม กิตติขจร     รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ. 2513     จอมพล ถนอม กิตติขจร     เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ. 2514     จอมพล ถนอม กิตติขจร     ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ. 2515     จอมพล ถนอม กิตติขจร     เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ. 2516     จอมพล ถนอม กิตติขจร     เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2517     นายสัญญา ธรรมศักดิ์        สามัคคีคือพลัง
พ.ศ. 2518     นายสัญญา ธรรมศักดิ์        เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ. 2519     หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช     เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ. 2520     นายธานินทร์ กรัยวิเชียร             รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ. 2521     พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์      เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ. 2522     พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์      เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ. 2523     พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์      อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2524     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ. 2525     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2526     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พ.ศ. 2527     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
พ.ศ. 2528     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ. 2529     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2530     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2531     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2532     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2533     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2534     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ     รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535     นายอานันท์ ปันยารชุน         สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ. 2536     นายชวน หลีกภัย               ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537     นายชวน หลีกภัย               ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2538     นายชวน หลีกภัย               สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2539     นายบรรหาร ศิลปอาชา         มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พ.ศ. 2540     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ       รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ. 2541     นายชวน หลีกภัย               ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2542     นายชวน หลีกภัย               ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2543     นายชวน หลีกภัย               มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2544     นายชวน หลีกภัย               มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545     พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร     เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546     พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร     เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547     พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร     รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548     พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร     เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549     พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร     อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550     พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์             มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ. 2551     พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์             สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2552     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ               ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ. 2553     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ               คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2554     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ               รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
พ.ศ. 2555     น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

วันเด็ก2555

คำขวัญวันเด็ก ประวัติวันเด็ก เพลงวันเด็กกลอนวันเด็ก วันเด็ก2555 วันเด็กแห่งชาติ


โครงการวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก งานวันเด็ก
ขอขอบคุณ ที่มาจาก :
yenta4 : YayyYinG avatar
โดย: YayyYinG
http://webboard.yenta4.com/topic/201943


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation