คำถวายพระพุทธรูป

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

คำถวายพระพุทธรูป คำถวายพระพุทธรูป


คำถวายพระพุทธรูป 

อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมัง พุทธรูปัง ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ


(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย พระพุทธรูปแด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
 สิ้นกาลนานเทอญ)

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation